JaconLegal logo.png
JaconLegal square 2.png

02 306 73 99    

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons!
 

We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

 

 

1. Wie zijn wij?


Uw gegevens worden verwerkt door Jacon Legal Consulting BV, verder genoemd Jacon Legal, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Bloklaan 2 bus 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0825.633.514.

 

Jacon Legal verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding. Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang hun taken toegang toe moeten hebben.

 

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het volgende contactadres: privacy@jacon.be.

 

U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

 

 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

 

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

 

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

 

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

3.1  Gegevens die we rechtstreeks verzamelen:

 

 • Om te weten wie u bent: Naam, voornaam en/of functie
 • Om u te contacteren: Telefoonnummer en/of e-mailadres

3.2  Gegevens die we rechtstreeks van u als kandidaat ontvangen (in het kader van onze dienstverlening):

 

Dat gebeurt wanneer u op onze website solliciteert voor een vacature die beschikbaar is bij één van onze klanten of indien u ons rechtstreeks aanschrijft om een geschikte functie voor u te zoeken bij één van onze klanten.

 

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
 

 • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, foto’s, …           
   
 • Gegevens m.b.t. uw opleiding en profiel: curriculum vitae, motivatiebrieven, loonsgegevens, evaluatieformulieren, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
   
 • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, …

3.3  Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

 

Jacon Legal verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, social media, … 

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn (in uw streek) of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen behoort hiertoe.

 

Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites, platformen, … waarop u uw cv ed. hebt geüpload en die wij kunnen inkijken om een gepaste kandidaat te zoeken voor de openstaande vacatures, ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks. Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, …

 

Meestal zal dit in de vorm van een cv zijn en kunnen wij de volgende persoonsgegevens raadplegen (niet limitatief):

 

 • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, foto’s, …           
   
 • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven            
   
 • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring

3.4  Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:

 

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

 

3.4  Gegevens die we van u als kandidaat ontvangen (in het kader van onze dienstverlening):

 

 • Adres, anciënniteit, telefoonnummer, e-mailadres
 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, loonsgegevens
 • Evaluatieformulieren en notities gemaakt tijdens de selectieprocedure
 • Foto’s

 

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond?

 

Naargelang de situatie heeft Jacon Legal bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die Jacon Legal opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Jacon Legal deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

 

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden, steeds in het kader van rekrutering en selectie:

 

 • Als kandidaat verwerken wij uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens de selectieprocedure om te bekijken of u geschikt bent voor de functie die openstaat bij onze klant en om te evalueren of u voldoet aan alle nodige functievoorwaarden, met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang. De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens bij rechtstreekse verkrijging is precontractuele maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden in principe voor de volledige duurtijd van het selectieproces bijgehouden op basis van de precontractuele maatregelen die wij op uw verzoek moeten nemen. Foto’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor communicatie met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.       

  De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het onrechtstreeks consulteren van uw persoonsgegevens op websites, zoekmachines, platformen, … is ons gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een eerste maal contact met u opnemen op basis van ons gerechtvaardigd belang. U plaatst uw cv en contactgegevens op speciaal daartoe voorziene platformen, die specifiek tot doel hebben om een geschikte functie te vinden. Als u na een eerste contactname verdere interesse zou hebben om een selectieproces bij ons te doorlopen, zullen wij u, met uw uitdrukkelijke toestemming, opnemen in onze database.
   
 • Voor leveranciers worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.
   
 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Jacon Legal: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.   
   
 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje of door connectie via LinkedIn: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging en/of de connectie ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.        
 • Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

 

5. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen. Jacon Legal verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 4 vermelde doelen.
Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

 

 

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 4 te verwezenlijken.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval passief bijgehouden conform de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Vervolgens wordt uw dossier in een gearchiveerde vorm opgeslagen.

Als kandidaat bewaren en verwerken wij de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt.

 

 

7. Wat zijn mijn rechten ter bescherming van mijn persoonsgegevens?

 

7.1  Recht op toegang en inzage
 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.
Jacon Legal zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).
U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

 

7.2  Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.3  Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 

7.4  Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

7.5  Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

7.6  Automatische verwerkingen, beslissingen en profiling

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt.

7.7  Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons op +32 (0)2 306 73 99 of privacy@jacon.be.

7.8  Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

8. Doorgifte aan derden

 

Vermits wij fungeren als een wervings- en selectiebureau worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden voor uitvoering van onze opdracht.

 

Uw persoonsgegevens worden geconsulteerd door / doorgegeven aan de volgende partijen:

 

 • Uw persoonsgegevens worden intern geconsulteerd door onze recruiters, die werkzaam zijn bij ons.
 • onze klanten en uw eventuele potentiële werkgever

Wij werken ook samen met derden die uw persoonsgegevens ook kunnen consulteren in het kader van de dienstverlening die zij voor ons bedrijf uitvoeren.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 

 

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 

 

10. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is geen statisch document, het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Als wij wijzigingen aanbrengen, werken we de datum bij waarop deze voor het laatst werd gewijzigd.  Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Privacyverklaring worden onmiddellijk van kracht.

 

De laatste wijziging dateert van 28.06.2018.