JaconLegal logo.png
JaconLegal square 2.png

02 306 73 99    

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

 

Jacon Legal Consulting bvba – hieronder genoemd “Jacon Legal

Maatschappelijke zetel: 1730 Asse, Bloklaan 2 bus 4

Ondernemingsnummer: 0825.633.51

 

 

2. Dienstverlening van Jacon Legal

 

Op verzoek van en op basis van de informatie van de klant/opdrachtgever stelt Jacon Legal kandidaten voor. De klant/opdrachtgever beslist welke kandidaat het meest geschikt is.

 

 

3. Gebruik van de website

 

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Uw akkoord is een voorwaarde voor het gebruik van deze website en het beroep op de diensten van Jacon Legal. Mocht er een tegenstrijdigheid bestaan tussen versies van deze Nederlandstalige of Engelstalige algemene voorwaarden of mocht er een hiaat zijn in een van deze teksten, dan zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben en de Engelstalige algemene voorwaarden desgevallend aanvullen.

 

 

4. Disclaimer

 

Niettegenstaande het feit dat wij ons inzetten om accurate en up-to-date informatie te voorzien op deze website, aanvaardt Jacon Legal geen enkele aansprakelijkheid voor inaccurate, onvolledige of voorbijgestreefde informatie die zou kunnen voorkomen op de website. Jacon Legal aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor enige inaccuraatheid of voor het ontbreken van welke inhoud ook.

 

Er kunnen op de website van Jacon Legal hyperlinks voorkomen naar websites van derde partijen. Het bezoeken van die websites gebeurt op eigen risico. Jacon Legal heeft geen enkele invloed op de inhoud en de aanpak van die websites (waaronder doch niet beperkt tot het gebruik van cookies). Hyperlinks naar websites van derden betekenen niet dat Jacon legal de inhoud van die websites goedkeurt.

 

 

5. Intellectuele eigendom

 

Het is niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Jacon Legal de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

 

 

6. Uitvoering van de diensten – aard van de samenwerking

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verleend door Jacon Legal.

De klant/opdrachtgever en de kandidaten zijn verantwoordelijk voor de informatie die elk van hen overmaakt aan Jacon Legal. Deze informatie dient correct, waarheidsgetrouw, volledig, accuraat, up-to-date, niet misleidend, niet ambigu, niet in strijd met enige wet of regelgeving te zijn en geen inbreuk te maken op de rechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten).

De diensten verstrekt door Jacon Legal zijn steeds en uitsluitend gebaseerd op het gegeven dat de inlichtingen die de kandidaat of de klant/opdrachtgever over zichzelf verstrekt of die via referenties over hem/haar zijn verkregen, correct en volledig zijn.

 

De klant/opdrachtgever, de kandidaat en Jacon Legal gedragen zich correct en discreet en respecteren de confidentialiteit die redelijkerwijs kan worden verwacht.

 

 

7. Privacy

 

Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u in onze Privacy Policy.

 

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden is de enige bindende.

 

De relatie tussen Jacon Legal en haar klanten (zowel klant/opdrachtgevers als kandidaten), het gebruik van de website, de dienstverlening en elke andere topic zullen beheerst worden door het Belgische recht. Geschillen zullen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Gent vallen.